Hermit Zhang

Hermit Zhang
Hermit Zhang
Chief Executive Officer, Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd

Hermit Zhang serves as the Chief Executive Officer at Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd.