Zhang Wei

Zhang Wei
Zhang Wei
Vice President, Zhejiang Dahua Technology, Dahua Technology Ltd

Zhang Wei is Vice President of Zhejiang Dahua Technology.