Jenny Yang

Jenny Yang
Jenny Yang
Products Div. Associate Senior Manager, Toshiba TEC Europe