• 28 - 29 Sep, 2005
 • Shrivenham, United Kingdom (UK)
 • 27 Sep 2005
 • Blackpool, United Kingdom (UK)
 • 27 Sep 2005
 • London, United Kingdom (UK)
 • 22 Sep 2005
 • Durham, United Kingdom (UK)
 • 21 - 22 Sep, 2005
 • London, United Kingdom (UK)
 • 20 Sep 2005
 • Glasgow, United Kingdom (UK)
 • 14 - 16 Sep, 2005
 • Manchester, United Kingdom (UK)
 • 14 Jun 2005
 • Edinburgh, United Kingdom (UK)
 • 16 - 19 May, 2005
 • Birmingham, United Kingdom (UK)