• 18 - 20 Nov, 2020
 • Poznań, Poland
 • 16 - 18 Nov, 2020
 • Brno, Czech Republic
 • 10 - 12 Nov, 2020
 • Nairobi, Kenya
 • 9 - 10 Nov, 2020
 • Bristol, United Kingdom (UK)
 • 4 - 6 Nov, 2020
 • Cairo, Egypt
 • 3 - 5 Nov, 2020
 • Paris, France