• 28 - 29 Nov, 2007
 • Cairo, Egypt
 • 28 - 30 Nov, 2007
 • Washington, DC, United States of America (USA)
 • 28 - 30 Nov, 2007
 • Washington, DC, United States of America (USA)
 • 27 - 28 Nov, 2007
 • New York, United States of America (USA)
 • 26 Nov 2007
 • Copenhagen, Denmark
 • 21 Nov 2007
 • Preston, Nr Hitchin, United Kingdom (UK)
 • 21 - 23 Nov, 2007
 • Mumbai, India
 • 20 - 21 Nov, 2007
 • London, United Kingdom (UK)
 • 20 Nov 2007
 • Houston, United States of America (USA)
 • 14 - 15 Nov, 2007
 • Dallas, United States of America (USA)
 • 14 - 15 Nov, 2007
 • South San Francisco, United States of America (USA)